3 września 2015

Płatności

Opłaty za obiady oraz wpisowe wpłacamy na to samo konto AGMS, a opłaty za autobus (55 zł/m-c) wpłacamy gotówką trenerowi Robertowi.

Wpisowe 100 zł należy zapłacić do końca września, do 10-tego wpłacamy za obiady (chłopcy nie będą chodzić na obiady w piątki przy obecnym planie lekcji). We wrześniu jest to kwota: 18 dni x 9 zł = 162 zł. Za autobus proszę zapłacić maksymalnie do 15-tego każdego miesiąca.

Chłopcy są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej, o której mowa w Regulaminie Piłki Młodzieżowej ZKS Stilon Gorzów Wlkp.

Regulamin płatności za obiady:

WPŁATY:

 1. Koszt jednego obiadu wynosi 9 zł i może ulec zmianie.
 2. Miesięczna opłata za obiady równa jest liczbie dni szkolnych w danym miesiącu pomnożonych przez koszt jednego obiadu. Wysokość tej opłaty podawana jest na tablicy informacyjnej i stronie internetowej szkoły. Informację można uzyskać również telefonicznie w Sekretariacie szkoły.
 3. Odpłatność za obiady wnosi się za dany miesiąc z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca (np. opłata za wrzesień – do 10-tego września) na rachunek bankowy AGMS: 02 2030 0045 1110 0000 0388 0360 prowadzony w Banku BGŻ BNP PARISBAS S. A. lub gotówką w Sekretariacie szkoły. W tytule przelewu należy umieścić: Wpłata za obiady, miesiąc i rok, imię i nazwisko ucznia (np. wpłata za obiady, 09.2015, Jan Kowalski)
 4. Rodziców i opiekunów dzieci korzystających z obiadów obowiązuje terminowe opłacanie należności.
 5. Odpłatność za miesiące: wrzesień, październik, listopad, styczeń, luty, kwiecień i maj dokonywana będzie za pełną liczbę dni szkolnych.
 6. W miesiącach: grudzień, marzec i czerwiec nastąpi rozliczenie zgłoszonych nieobecności za poprzednie miesiące. Zwrot wniesionych opłat następuje poprzez odliczenie kwoty nadpłaty z kwoty należności za miesiąc rozliczenia. W tych miesiącach nauczyciele wychowawcy podadzą uczniom kwoty do zapłacenia.

NIEOBECNOŚĆ

 1. Za podstawę obecności dziecka na obiedzie w danym dniu przyjmuje się jego obecność w czasie 1 godziny zajęć wg planu lekcji.
  Przyjmuje się, że uczeń OBECNY KORZYSTA, a NIEOBECNY NIE KORZYSTA z obiadu w danym dniu.
  W takich sytuacjach nie ma obowiązku informowania Sekretariatu. Obiady zamawiane są tylko dla uczniów obecnych w szkole podczas 1 godziny zajęć.
 2. W przypadku wystąpienia innej sytuacji niż wyżej opisana (np. nieobecność tylko podczas porannych zajęć lub rezygnacja z obiadu w związku ze zwolnieniem dziecka z ostatnich lekcji) RODZIC JEST ZOBOWIĄZANY POINFORMOWAĆ Sekretariat szkoły w nieprzekraczalnym terminie do godziny 9:00 danego dnia. W przeciwnym wypadku opłata nie podlega zwrotowi lub dziecko nie będzie miało zamówionego obiadu w danym dniu.
 3. Informacje można zgłaszać osobiście lub telefonicznie . Kontakt: Sekretariat AGMS tel. 95 721 60 07